Opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu czynnych i likwidowanych zakładów górniczych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 304,  tel. 41 3676532,

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek przedsiębiorcy o zaopiniowanie planu ruchu (dodatku do planu ruchu).
 • Plan ruchu ( dodatek do planu ruchu) - 1 egzemplarz.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:

Przedsiębiorca, który sfinansował wykonanie dokumentacji.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Anna Kosek – Geolog Powiatowy, ul. Strycharska 6, Kielce, III piętro, pokój 304, tel. 041 3676532,

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce:

 • Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr 12)
 • Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Sposób realizacji:

 • Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Opinia w formie postanowienia wydawana jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że prezydent miasta nie zgłasza uwag.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.

Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Kielce:

Nr: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

  
Podstawa prawna:

 • art. 108 ust. 1, ust 2 pkt. 6b, pkt 6c ustawy 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2293),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Anna Kosek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
28-12-2021
Data publikacji:
28-12-2021 11:25
Data aktualizacji:
21-02-2023 12:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top