Społeczny Opiekun Kotów

Informacje na temat Społecznych Opiekunów Kotów - jak zostać Opiekunem, wniosek o wpis do rejestru, regulamin.

Tereny miejskie to dom dla wielu zwierząt, także dla wolno żyjących kotów. W Kielcach działa wiele organizacji oraz niezrzeszonych karmicieli, którzy działają na rzecz poprawy losu miejskich kotów. Aby wzmocnić ich działania i usprawnić komunikację, Urząd Miasta Kielce proponuje karmicielom wpisanie się do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów. Pozwoli to na zebranie informacji o populacji kotów wolno żyjących w mieście i lepsze dopasowanie działań Urzędu Miasta skierowanych na pomoc tym zwierzętom. Społeczni Opiekunowie Kotów otrzymają wsparcie od Urzędu Miasta w postaci karmy dla kotów w okresie zimowym, ocieplanych domków i talonów na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

W załączniku wniosek o wpis do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów.

 

Regulamin wydawania legitymacji Społecznych Opiekunów Kotów

 1. Społecznym Opiekunem Kotów, zwanym dalej Opiekunem, może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Kielce.
 2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.
 3. Wydawanie legitymacji Społecznego Opiekuna Kotów odbywa się po wpisaniu osoby sprawującej opiekę nad kotami do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce (dalej: Wydział).
 4. Wpis do Rejestru odbywa się na podstawie wniosku stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Wpis do Rejestru oraz wydanie legitymacji powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 5. Społeczny Opiekun zobowiązany jest do:

1) stałego karmienia i pojenia kotów pozostających pod jego opieką;

2) monitorowania stanu zdrowia kotów oraz w miarę możliwości prowadzenia profilaktyki przeciwpasożytniczej;

3) organizacji kotom schronień oraz dbałości o ich właściwy stan czystościowy i techniczny;

4) utrzymania czystości w miejscu dokarmiania, w szczególności pod kątem sprzątania pozostałości po karmieniu;

5) pomocy przy wyłapywaniu kotów do zabiegów kastracji lub samodzielnego dokonywania tej czynności;

6) niezwłocznego zgłaszania nowych miotów kotów organizacjom społecznym;

7) współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz organizacjami społecznymi w zakresie monitorowania aktualnej liczby kotów w stadzie.

 1. Zarejestrowany opiekun otrzymuje legitymację Społecznego Opiekuna Kotów uprawniającą do:

1) pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych domków zakupionych z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (liczba dostępnych domków zależy od puli środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kielce); domki będą wydawane opiekunom po przedłożeniu organizacji zgody zarządcy terenu na ich postawienie;

2) pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych karmy zakupionej z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (ilość otrzymanej karmy zależy od zadeklarowanej liczby zwierząt objętych opieką oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Kielce);

3) korzystania z innych programów realizowanych w Urzędzie Miasta Kielce skierowanych na wsparcie dla kotów wolno żyjących.

 1. Legitymacja wydawana jest na okres 5 lat.
 2. Społeczny Opiekun Kotów samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji powinien przynajmniej raz w roku, do 30 czerwca, przedstawić Wydziałowi w formie pisemnej informację o bieżącej liczebności kotów objętych jego opieką oraz o ilości niewykastrowanych osobników przebywających w stadzie. Każdorazowo, w przypadku wyraźnej i gwałtownej zmiany populacji kotów, należy o tym fakcie poinformować Wydział samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji.
 3. O każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w deklaracji Społecznego Opiekuna Kotów na terenie miasta Kielce należy poinformować pisemnie Urząd Miasta Kielce.
 4. Weryfikacja działań Społecznego Opiekuna Kotów w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi może nastąpić na podstawie:

1) wizji miejsc bytowania populacji kotów wolno żyjących, prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce, pod kątem oceny stanu czystości tych miejsc i liczebności danej populacji w kontekście posiadanych danych;

2) informacji i ewentualnych interwencji przekazywanych przez organizacje społeczne czy inne podmioty oraz przez mieszkańców miasta, co do niewłaściwej opieki nad daną populacją kotów wolno żyjących;

3) innych informacji pozyskanych przez Urząd Miasta Kielce w zakresie ewentualnych nieprawidłowości.

 1. Wykreślenie z Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów może nastąpić z inicjatywy Urzędu Miasta Kielce bądź na uzasadniony wniosek organizacji społecznej – w przypadku zaniedbań w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 5 powyżej albo na podstawie wniosków z weryfikacji działań, podejmowanych w oparciu o postanowienia pkt. 10 lub na wniosek Społecznego Opiekuna Kotów.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 oraz informacje, o których mowa w pkt. 8 oraz w pkt. 9 a także każdą inną korespondencję można kierować na elektroniczny adres mailowy sekretariat.gks@um.kielce.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-05-2022
Data publikacji:
30-05-2022 11:49
Data aktualizacji:
31-05-2022 09:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top