Procedury w zakresie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce
Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego - ul. Strycharska 6, pokój 318, tel. 41-36-76-392 (w odniesieniu do nieruchomości Gminy Kielce) i pokój 301, tel. 41-36-76-540 (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce
Rynek 1, tel. 41-36-76-009
ul. Strycharska 6, tel. 41-36-76-509

Wymagane dokumenty

  • aktualizacja na wniosek użytkownika wieczystego – wniosek wraz z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości gruntowej (ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej, spoczywa na użytkowniku wieczystym),
  • aktualizacja z urzędu - operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej (ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej, spoczywa na właściwym organie)

Sposób realizacji 

  • wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej i zaoferowanie przyjęcia nowej opłaty - jeżeli wniosek użytkownika wieczystego o dokonanie aktualizacji zostanie uwzględniony lub jeżeli aktualizacja następuje z urzędu,
  • odmowa aktualizacji opłaty rocznej - jeżeli wniosek użytkownika wieczystego o dokonanie  aktualizacji nie zostanie uwzględniony

W przypadku aktualizacji z urzędu wypowiedzenie w formie pisemnej wysokości dotychczasowej opłaty wraz z ofertą przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.  

W przypadku aktualizacji na wniosek użytkownika wieczystego doręczenie żądania powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej, a rozpatrzenie żądania – w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Opłaty

Wniosek o aktualizację opłaty składany do Prezydenta Miasta Kielce nie podlega opłacie skarbowej.
Wniosek składany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 77 - art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
W przypadku odmowy dokonania aktualizacji opłaty rocznej użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
W przypadku nierozpatrzenia żądania dokonania aktualizacji opłaty rocznej w terminie 30 dni użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach. Wniosek składa się przeciwko właścicielowi nieruchomości (Gminie Kielce lub Skarbowi Państwa).
Od orzeczenia Kolegium przysługuje sprzeciw do Sądu Rejonowego w Kielcach. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Wniosek złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zastępuje pozew.
Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-10-2021
Data publikacji:
15-10-2021 07:52
Data aktualizacji:
15-10-2021 07:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top