Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego – 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 318, tel. 41 36 76 392 (w odniesieniu do nieruchomości Gminy Kielce) i pokój 301, tel. 41 36 76 540 (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
25-303 Kielce, Rynek 1, tel. (41) 36 76 009
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (41) 36 76 509

Wymagane dokumenty

Wniosek - brak udokumentowania wniosku będzie skutkować pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Udokumentowaniem wniosku są w szczególności:

  • w przypadku osób aktywnych  zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu),
  • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia),
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu  lub o nie składaniu zeznania podatkowego,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego,
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40,
  • w przypadku pełnoletnich osób uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni  o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu)
  • oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin złożenia wniosku

Brak

Termin załatwienia sprawy

Udzielenie bonifikaty, bądź odmowa jej udzielenia następuje w formie pisma w terminie do 25 dni.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Art. 74 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 
Informacje dodatkowe

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok, w którym ma być udzielona bonifikata.
Z bonifikaty mogą skorzystać:

  • osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe, członkami których są osoby wymienione wyżej.

Dochód miesięczny, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym   mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym
Gospodarstwo domowe jest to gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste


UWAGA:
Od dnia 1 stycznia 2019 roku zastosowanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu możliwe jest jedynie w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w stosunku do których toczy się postępowanie administracyjne na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1314) – wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, a wnioskodawcy, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę złożyli do 31 marca 2019 roku oświadczenie o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie przepisów tej ustawy. W przypadku pozostałych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (w stosunku do których nie było wszczęte postępowanie administracyjne, o którym mowa wyżej) - z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2040). W stosunku do nieruchomości objętych przekształceniem na podstawie tej ustawy, począwszy od 2019 roku, nienależna jest już opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, a w związku z powyższym nie przysługuje również 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłaty z tytułu przekształcenia i przysługujące bonifikaty regulują odrębne przepisy.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
19-10-2021
Data publikacji:
19-10-2021 13:20
Data aktualizacji:
19-10-2021 13:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top