Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce
Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego, ul. Strycharska 6, pokój 318, tel. 41-36-76-392 (w odniesieniu do nieruchomości Gminy Kielce) i pokój 301, tel. 41-36-76-540 (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, tel. 41-36-76-009, ul. Strycharska 6, tel. 41-36-76-509

Wymagane dokumenty

  • wniosek wraz z uzasadnieniem złożony nie później niż 14 dni przed upływem ustawowego terminu płatności opłaty rocznej (który przypada 31 marca każdego roku).
  • podmioty, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są przedłożyć również formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) - dostępny na stronie internetowej: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub jako załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.

Sposób realizacji

  • dokonanie oceny treści wniosku,
  • przesunięcie terminu płatności należnej za rok bieżący opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nie może przekraczać danego roku kalendarzowego,
  • zgoda udzielana jest przez Prezydenta Miasta Kielce w formie pisma,
  • terminem płatności jest dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Urzędu.
  • w razie nie wywiązania się z ustalonego innego terminu płatności (w przypadku ustalenia kilku terminów – nie wywiązanie się chociażby z jednego), obowiązującym terminem płatności całej kwoty opłaty rocznej pozostaje dzień 31 marca, a odsetki liczone będą od dnia 1 kwietnia.

Termin załatwienia sprawy - do 1 miesiąca.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-10-2021
Data publikacji:
15-10-2021 07:54
Data aktualizacji:
15-10-2021 07:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top