Program ochrony środowiska przed hałasem

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” został przyjęty uchwałą Nr XXXI/604/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024", ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2020 r., poz. 2893, stanowiącą akt prawa miejscowego.

Program określa priorytety i zalecenia w postaci rozwiązań technicznych oraz kierunki działań, mające na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla obszarów miasta, gdzie wg mapy akustycznej stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (LDWN i LN).

Zakres Programu obejmuje analizę przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach administracyjnych Kielc, dla których wskaźnik M, charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie, przyjmuje największe wartości.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą terenów zagrożonych hałasem oraz analizą map wskaźnika M zdecydowanie największa liczba mieszkańców Kielc jest narażona na oddziaływanie hałasu drogowego i zmniejszenie uciążliwości w tym zakresie stanowi główną część Programu. Dużo mniejsza liczba osób narażona jest na oddziaływanie hałasu kolejowego i przemysłowego.

Do przyjętego dokumentu dołączono:

  1. Uzasadnienie do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. Podsumowanie do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 2087), kolejne programy ochrony środowiska przed hałasem będą opracowywane przez marszałków województw dla obszaru danego województwa i uchwalane przez sejmik województwa co 5 lat w terminie do dnia 18 lipca. Sejmik województwa uchwala po raz pierwszy program ochrony środowiska przed hałasem w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-12-2021
Data publikacji:
30-12-2021 12:20
Data aktualizacji:
30-12-2021 13:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top