Strategiczna mapa hałasu / mapa akustyczna

MAPY AKUSTYCZNE MIASTA KIELCE:

  • zostały sporządzone na podstawie wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska na terenie Kielc, jako miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
  • stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,

2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,

3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;

  • obejmują trzy rodzaje źródeł hałasu: drogowy, kolejowy i przemysłowy;
  • składają się z części opisowej oraz graficznej;
  • zostały opracowane przy użyciu następujących wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem:

- LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),

- LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Mapy akustyczne miasta Kielce zamieszczono na geoportalu miasta Kielce www.gis.kielce.eu/ (profil "Mapa środowiskowa", warstwy: "Mapy akustyczne 2013" i "Mapy akustyczne 2018") oraz poniżej:

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-12-2021
Data publikacji:
30-12-2021 14:51
Data aktualizacji:
31-12-2021 07:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top