Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji (w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Zakres Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce winien odzwierciedlać obszary, do których odnosi się Polityka Ekologiczna Państwa określona w art. 13 i 14 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jest to akt o charakterze imperatywnym, ma bowiem na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska kraju. Na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

  • cele ekologiczne;
  • priorytety ekologiczne;
  • poziomy celów długoterminowych;
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.


Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje Sejm RP na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska został nałożony na samorządy wszystkich szczebli w art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z jednoczesnym zobowiązaniem do uwzględnienia w nim wymogów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Tym samym wprowadzono dla społeczeństwa, jako całości i społeczności lokalnych, obowiązek funkcjonowania w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Program Ochrony Środowiska dla Kielc zawierający zadania gminy i powiatu powinien być powiązany z Programem Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 09:42
Data aktualizacji:
16-12-2021 09:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top