Współpraca z zagranicą

Umowy partnerskie

Treść umów o współpracy partnerskiej jest generalnie zestandaryzowana i obejmuje deklaracje współpracy i wymiany doświadczeń w obszarach społecznych (oświata, kultura, zdrowie, sport) i gospodarczych (gospodarka komunalna, przedsiębiorczość).

Nie przewiduje się zmiany, ani aneksowania podpisanych już umów o współpracy.

Współpraca Miasta Kielce z placówkami dyplomatycznymi państw obcych

Podstawową aktywnością w tym obszarze pozostają wizyty ambasadorów i konsulów państw obcych w Kielcach oraz spotkania z Prezydentem Miasta Kielce, ewentualnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Współpraca Miasta Kielce z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi zagranicą

Tego rodzaju kontakty są zdecydowanie rzadsze, co wynika z faktu, że placówki te służą polskiej polityce zagranicznej, a nie tzw. „paradyplomacji" prowadzonej na arenie międzynarodowej przez struktury terytorialne.

Współpraca z samorządami lokalnymi i ich związkami oraz misje gospodarcze

Organizacje samorządowe wspierające gminy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych to między innymi Związek Miast Polskich czy Samorząd.pl. Miasto uczestniczyło w misji gospodarczej i konferencjach samorządowych organizowanych przez ZMP. Wyselekcjonowanie odpowiednich wydarzeń i udział miasta w tych organizowanych przez wspomniane związki i samorządy może przynieść wymierne korzyści.
Misje gospodarcze organizowane między innymi przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Miast Polskich czy służby Senatu RP służą promocji inwestycyjnej. Miasto Kielce dotychczas uczestniczyło w kilku z nich. Wspomniane misje to najczęściej dobrze przygotowane wyjazdy, a ich koszty partycypacji podzielone są pomiędzy wszystkich uczestników polskiej grupy.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Bożena Szczypiór - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 12:34
Data aktualizacji:
16-12-2021 12:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top