Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce

 

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • Uchwała Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;
 • Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Biuro Mieszkalnictwa
 • Lokalizacja/Nr pokoju:

        25-659 Kielce ul. Strycharska 6, pokój 15 i pokój 3

 • Telefon – 41 36 76 515, 41 36 76 513
 1. Wymagane dokumenty
 • Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Kielce potwierdzony przez administrację budynku.
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2.
 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu – załącznik nr 3.
 • W przypadku braku zameldowania na terenie miasta Kielce, dokumenty potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie, np. umowa najmu lub użyczenia lokalu (kserokopia i oryginał do wglądu).
 • Prawomocny wyrok sądowy w przypadku ubiegania się o najem socjalny z tytułu eksmisji z mieszkania (kserokopia i oryginał do wglądu).

        Dokumenty mające wpływ na ocenę punktową wniosku, których dołączenie do wniosku jest dobrowolne (w przypadku ich 
        doręczania wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o chorobie przewlekłej wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkiwania (kserokopia orzeczenia/zaświadczenia i oryginał do wglądu).
 • Zaświadczenie o przebywaniu w schronisku lub innym miejscu czasowego zakwaterowania.
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest ofiarą przemocy domowej.
 • Indywidualny Program Usamodzielnienia - dotyczy usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej lub innych placówek dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (kserokopia i oryginał do wglądu).
 1. Opłaty

       Brak

 1. Termin załatwienia sprawy

       Brak

 1. Tryb odwoławczy

        Brak

    7. Załączniki

 • Wniosek i najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Kielce
 • Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości dochodów
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o stanie majątkowym
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepoosiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 • Załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
08-11-2021 08:06
Data aktualizacji:
16-02-2022 08:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top