Pozwolenie na budowę

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

 

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1

 

Wymagane formularze wniosków i oświadczenia

 • Formularz wniosku o pozwoleniu na budowę – AAB_PB-1

Do pobrania: AAB_PB-1.rtf,   AAB_PB-1.pdf

 • Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – AAB_PB-5

Do pobrania: AAB_PB-5.rtf,  AAB_PB-5.pdf

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2c i ust 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 2. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany – 3 egzemplarze.
 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Oświadczenie o projektanta o możliwości podłączenia proj. budynku do istn. sieci ciepłowniczej.
 6. Inne wymagane przepisami prawa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja na lokalizację zjazdu, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, pozwolenie wodnoprawne).
 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Opłaty skarbowe

 • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 • 1 zł za każdy 1m2 pow. użytkowej, ale nie więcej niż  539 zł - budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna,
 • 14 zł - budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym,
 • 48 zł - innego budynku,
 • 20 zł - studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków,
 • 112 zł - budowli związanych z produkcją rolną,
 • 105 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra,
 • 2143 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi powyżej 1 km,
 • 155 zł - innych budowli,
 • 91 zł - urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
 • 50% stawek ww. opłat - na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego.

Ww. opłaty stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika tej ustawy (cz. III pkt 9).

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwoleniu na budowę;
  5. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Termin załatwienia sprawy

65 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
06-12-2021
Data publikacji:
06-12-2021 14:09
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top