Zmiana pozwolenia na budowę

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1


Wymagane formularze zgłoszeń i oświadczenia

 • Formularz wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Do pobrania: AAB_PB-7.rtf  AAB_PB-7.pdf,

 • Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Do pobrania: AAB_PB-5.rtfAAB_PB-5.pdf

Zgodnie z art. 36a ust. 1b i ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Projekt budowlany zmieniający w 4 egzemplarzach lub projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno – budowlany zmieniający w 3 egzemplarzach, w zależności czy decyzja zmieniana wydana była w oparciu o 4 lub 3 egzemplarze projektu w dwunastomiesięcznym okresie przejściowym.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wynika, że późniejsza zmiana pozwolenia na budowę wydanego według przepisów dotychczasowych (nawet taka zmiana, która będzie miała miejsce po 19 września 2021 r.) będzie się odbywać również według przepisów dotychczasowych. Wyjątek stanowi jedynie katalog istotnych odstąpień, o którym mowa w art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, co wynika wprost z art. 28 nowelizacji. Zgodnie z tym wyjątkiem w przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej według przepisów dotychczasowych ocena, czy konkretne odstąpienie od projektu ma charakter istotny, czy też nie, będzie się odbywać zgodnie z ustalonym w nowelizacji brzmieniem art. 36a ust. 5 i 5b ustawy – Prawo budowlane. Jednak pozostałe przepisy związane ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę będą miały zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym. W konsekwencji w przypadku zmiany (nawet po 19 września 2021 r.) decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej według przepisów dotychczasowych (zatwierdzającej projekt budowlany sporządzony według przepisów rozporządzenia) konieczne będzie załączenie do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę projektu sporządzonego również według przepisów dotychczasowych, w tym zgodnego z przepisami nieobowiązującego już rozporządzenia.

 1. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub kopia tej decyzji.
 2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopię tych dokumentów.
 3. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe

 • 10 zł za decyzję inną, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).
 • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 • 1 zł za każdy 1m2 pow. użytkowej, ale nie więcej niż  539 zł - budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna,
 • 14 zł - budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym,
 • 48 zł - innego budynku,
 • 20 zł - studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków,
 • 112 zł - budowli związanych z produkcją rolną,
 • 105 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra,
 • 2143 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi powyżej 1 km,
 • 155 zł - innych budowli,
 • 91 zł - urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
 • 50% stawek ww. opłat - na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego.

Ww. opłaty stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika tej ustawy (cz. III pkt 9).

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

 1. Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. Art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
 5. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin załatwienia sprawy

65 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-12-2021
Data publikacji:
06-12-2021 14:07
Data aktualizacji:
03-11-2023 14:15
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top