Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1

Wymagane formularze wniosków i oświadczenia

 • Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 

Do pobrania: AAB_PB-9.rtfAAB_PB-9.pdf

 • Formularz wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Do pobrania: AAB_PB-11.rtfAAB_PB-11.pdf

 • Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Do pobrania: AAB_PB-5.rtfAAB_PB-5.pdf

Zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji; 
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 3. Zgoda lub kopia zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę); 
 4. Decyzja pozwolenia na budowę (ostateczna).
 5. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe

 • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 • 90 zł za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  i załącznika tej ustawy (cz. I pkt 11).

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

 1. Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
  5. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
27-12-2021
Data publikacji:
27-12-2021 13:45
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top