Zgłoszenie budowy i wykonywania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z projektem

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1


Wymagane formularze zgłoszeń i oświadczenia

 • Formularz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Do pobrania: AAB_PB-2a.rtf, AAB_PB-2a.pdfAAB_PB-2.rtf, AAB_PB-2.pdf,

 • Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Do pobrania: AAB_PB-5.rtf,  AAB_PB-5.pdf

Zgodnie z art. 30 ust. 4d i ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym: 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 2. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany – 3 egzemplarze.
 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Oświadczenie o projektanta o możliwości podłączenia proj. budynku do istn. sieci ciepłowniczej.
 6. Inne wymagane przepisami prawa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja na lokalizację zjazdu, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, pozwolenie wodnoprawne).
 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe

 • 17 zł za pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Inne

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

 1. Art. 30 ust. 4b i 4c i art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
 4. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin załatwienia sprawy

21 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Magdalena Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-12-2021
Data publikacji:
06-12-2021 11:41
Data aktualizacji:
03-11-2023 09:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top