Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej, pokój 132, 134

tel. 41 36 76 132, 41 36 76 380

25-303 Kielce Rynek 1

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

2.Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3.Inwentaryzacja budynku aktualna na dzień składania wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o samodzielności lokalu:

Do pobrania AAB_wniosek.rtf, AAB_wniosek.pdf


Sposób realizacji
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali.
Opłaty skarbowe
W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali opłata 17 zł za każdy lokal.

Opłaty skarbowe

  • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
    2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

  • 17 zł za wydanie zaświadczenia, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt b i art. 4 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. II pkt 21).

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000


Podstawa prawna
1.Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Uwagi
Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
27-12-2021
Data publikacji:
27-12-2021 13:47
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top