Pozwolenie na rozbiórkę

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1

Wymagane formularze wniosków i oświadczenia

  • Formularz wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę

Do pobrania: AAB_PB-3.rtfAAB_PB-3.pdf,

  • Oświadczenie 

Do pobrania: AAB_PB-5.rtf,  AAB_PB-5.rtf

Zgodnie z art. 30b ust. 4 i ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

  1. Zgoda właściciela obiektu lub jej kopia;
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów lub ich kopię.
  6. Projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.
  7. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe

  • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
    2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

  • 36 zł za pozwolenie na rozbiórkę, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika tej ustawy (cz. III pkt 9).

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

  1. Art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
    4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę
    5. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
06-12-2021
Data publikacji:
06-12-2021 14:10
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top