Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1


Wymagane formularze zgłoszeń i oświadczenia

 • Formularz wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 

Do pobrania: AAB_PB-0.rtfAAB_PB-0.pdf

 • Formularz wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 

Do pobrania: AAB_odstępstwo.rtfAAB_odstępstwo.pdf

Zgodnie z art. 9 ust 3a i ust 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wymagane dokumenty

 1. Decyzja o warunkach zabudowy.
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu*.
 3. Projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy**.
 4. Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa***.
 5. Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych****.
 6. Postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej****.
 7. Pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego*****.

 

*o ile odstępstwo go dotyczy

**jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie

***w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską

****w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

*****w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych

Opłaty skarbowe

 • 17 zł za pełnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4 z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do tej ustawy (cz. IV).

Nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w wpłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 (wejścia do budynku od strony Rynku i USC) lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna

 1. Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych;
  5. Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
27-12-2021
Data publikacji:
27-12-2021 13:50
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top