Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury

- Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

- Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód
25- 303 Kielce, Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

 

Wymagane dokumenty
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy  wraz załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.

Wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Sposób realizacji
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Opłaty skarbowe

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł  (zwolnienie od opłaty – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej),  

- od wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji                       o warunkach zabudowy - 598,00 zł  (zwolnienie od opłaty - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy).


Nie podlega opłacie skarbowej

- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

    
Zwalnia się od opłaty skarbowej

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


Opłatę skarbową można uiścić gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomatach umieszczonych w siedzibie  Urzędu Miasta Kielce, 25-303 Kielce,  Rynek 1, w Oddziałach ING Bank Śląski lub przelewem  na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi
   Miasta  Kielce Regulaminu Organizacyjnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-01-2022
Data publikacji:
04-01-2022 10:29
Data aktualizacji:
28-03-2024 11:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top