Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wnieść na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu.

Sposób realizacji
Prezydent Miasta rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu ich składania.
Uwaga do projektu planu rozpatrzona przez Prezydenta negatywnie jest ponownie rozpatrywana przez Radę Miejską podczas obrad sesji w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tryb odwoławczy
Spory w sprawach związanych z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą rozstrzygają sądy powszechne zgodnie z ustawą jw. (art.37 ust.10)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 11:11
Data aktualizacji:
28-10-2021 07:42
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top