Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
1) wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce
2) fragment mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczeniem przedmiotowego terenu

Sposób realizacji
Wypis i wyrys – kopia fragmentu tekstu, rysunku miejscowego planu

Odbiór gotowego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbywa się w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Biuro Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3 , II piętro, pok. 208.

Opłaty skarbowe
Wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł.
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20,00 zł.
b) nie więcej niż -200,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomatach umieszczonych w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1 lub przelewem  na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 09:54
Data aktualizacji:
13-03-2023 10:35
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top