Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

Urząd Miasta Kielce 

Rynek 1, 25-303 Kielce

  • Centrum Informacji Podatkowej – pokój 5, tel. (41) 36 76 351
  •   Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych- pokoje: 6 i 8- tel. (41) 36 76 006,    (41) 36 76 008
  •   Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Prawnych- pokoje 38 i 44 -  tel. (41) 36 76 338, (41) 36 76 329, (41) 36 76 044

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, który powinien zawierać:

- wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

- stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub  zdarzenia przyszłego

- oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej

- dowód uiszczenia opłaty

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny)

Opłaty

  40 zł - od każdego zapytania, za każdy opisany stan faktyczny ( jeżeli we wniosku znajdują się opisy dwóch stanów faktycznych i związane z nimi dwa zapytania, opłata wynosi  80 zł)

Opłatę uiszcza się na podany niżej numer konta przelewem lub w kasie ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej  zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Art. 14a-14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa