Opłata skarbowa

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Opłata pobierana za czynności dokonywane na terenie Kielc stanowi dochód Miasta Kielce.

Opłacie skarbowej podlega:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Sposób zapłaty opłaty skarbowej

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski SA

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

nr BIC (SWIFT):   INGBPLPW- dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Kielce.

Opłatę skarbową można także uiszczać u inkasentów w n/w punktach poboru:

 • UM Kielce ul. Szymanowskiego 6, Rynek 1 – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
 • UM Kielce ul. Młoda 28 – Wydział Geodezji,
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce al. IX Wieków Kielc 3 – Wydz. Finansów i Budżetu,

Zwrot opłaty skarbowej

 Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika i jest możliwy tylko w niżej wymienionych przypadkach:

 • od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 •  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być skierowany na adres Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Urzędu Miasta w Kielcach
25-303  Rynek 1,
oraz powinien zawierać następujące informacje:

 • datę i kwotę dokonania opłaty (dowód wpłaty),
 • wskazanie czynności, za którą dokonano wpłaty,
 • w jakim organie złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wzory druków stosowanych przy załatwianiu sprawy

Informacje  o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:  41 36 76 344 lub osobiście w pokoju 212 Urzędu Miasta przy Rynek 1.

Akty prawne regulujące zagadnienia opłaty skarbowej

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
 • Uchwała Nr LXXVI/1530/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą Nr LXXIX/1580/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacja procesu windykacji opłaty skarbowej/ wniosku o zwrot opłaty skarbowej*

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w zadań), jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 15:33
Data aktualizacji:
09-11-2023 13:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top