Podatek od środków transportowych

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk DT-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego  języka rozwiązania , licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie 

 Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek  od nieruchomości w 5 minut.

 

Przygotuj i złóż Deklarację DT-1

 

 Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych  lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jeżeli współwłaściciel, który jest wpisany na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ma stałe miejsce zamieszkania w innej gminie to podatek należy zadeklarować i wpłacić na rachunek tej gminy.

 

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Dokumenty które należy złożyć:

  • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek  od środków transportowych sporządzone na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A

Termin złożenia deklaracji:

  • w terminie do dnia 15 lutego, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje.

Formularze podatkowe

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w pok. 204 tel. 41 36-76-204 Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 

Stawki podatku od środków transportowych:

W roku 2024 obowiązują stawki podatku od środków transportowych ustalone Uchwałą Nr XLIII/1023/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/408/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011 r. i Uchwałą Nr XIV/250/2015  Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r.

Termin  płatności podatku od środków transportowych

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Wpłaty dotyczące podatków należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy.


W przypadku składania deklaracji na podatek od środków transportowych pierwszy raz oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto: 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174 ING Bank Śląski S.A. nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – druk UPL-1P

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – druk OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – druk PPD-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – druk OPD-1

Pełnomocnictwo szczególne – druk PPS-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – druk OPS-1

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Pozostałe informacje


Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce.

2. Zamknięcie Punktu Obsługi klienta ING Bank Śląski S.A. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,

3. Brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski S.A.,

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku od środków transportowych,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest odpowiednio ustawa z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych,
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 09:44
Data aktualizacji:
19-12-2023 10:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top