Podatek od nieruchomości

 • Kreator pomoże Ci przygotować druk DN-1 lub IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego  języka rozwiązania , licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie  

 Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek  od nieruchomości w 5 minut. 

 

Przygotuj i złóż Deklarację DN-1 lub Informację IN-1

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

- jest bez tytułu prawnego.

Ponadto jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Solidarnej odpowiedzialności nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Nie stosuje się również powyższej solidarnej odpowiedzialności jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach  (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności ( posiadania).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

 

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Dokumenty, które należy złożyć:

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków, itp.), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • osoby fizyczne - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3,
 • osoby prawne - deklarację na podatek od nieruchomości DN-1  wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2 ,

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Termin złożenia informacji/deklaracji

 • osoby fizyczne - 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Formularze podatkowe

                                            OSOBY FIZYCZNE

                                             OSOBY PRAWNE

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.

Stawki podatku od nieruchomości:

W roku 2024 - uchwała Nr LXVIII/1370/2022   Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2023 - uchwała Nr LXVIII/1370/2022   Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2022 - uchwała Nr LIII/1037/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2021 - uchwała Nr XXXVI/704/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Formularz dotyczący pomocy de minimis

Formularz dotyczący pomocy innej niż pomoc de minimis (COVID-19)

Formularz dotyczący pomocy innej niż pomoc de minimis

Termin płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne - w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca a za styczeń- do dnia 31-go stycznia roku podatkowego, na podstawie złożonej deklaracji.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wpłaty dotyczące podatków należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku składania deklaracji na podatek od nieruchomości pierwszy raz oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Centrum Informacji Podatkowej (osoby fizyczne) w pok. 5 tel. 41 36-76-351 oraz pok. 38 oraz 43 (osoby prawne) tel. 41 36 76 338,  41 36 76 329, 41 36 76 043 Urzędu Miasta Kielce Rynek 1

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Pozostałe informacje

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce.

2. zamknięcie Punktu Obsługi klienta ING Bank Śląski SA w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,

3. brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski SA.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku od nieruchomości,

c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest odpowiednio ustawa z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych,

d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

e) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 09:47
Data aktualizacji:
19-01-2024 08:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top