Podatek rolny

 • Kreator pomoże Ci przygotować druk DR-1 lub IR-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego  języka rozwiązania , licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie 

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek  od nieruchomości w 5 minut. 

 

Przygotuj i złóż Deklarację DR-1 lub Informację IR-1

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są:

 • właściciele gruntów;
 • posiadacze samoistni gruntów;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, albo
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych
 • dzierżawcy – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Dokumenty, które należy złożyć:

 • osoby prawne – deklarację na podatek rolny sporządzoną na formularzu DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1  i ZDR-2

Termin złożenia informacji/deklaracji

 • osoby fizyczne - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - do 15 stycznia roku podatkowego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

     OSOBY FIZYCZNE

     OSOBY PRAWNE

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.

Stawki podatku rolnego:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q (od 1 ha przeliczeniowego)
 • - w 2024 r. wynosi 224,075 zł
 • - w 2023 r. wynosi 185,125 zł
 • - w 2022 r. wynosi 153,70 zł
 • - w 2021 r. wynosi 146,37 zł
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – równowartość pieniężną 5 q żyta (od 1 ha)

Sposób obliczenia wysokości podatku rolnego:

 1. Dla gruntów gospodarstw rolnych

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt(q) żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta, czyli w 2024 r. wynosi 224,075 zł (wyliczenie: 89,63 zł za 1 dt(q) żyta x 2,5 dt(q) = 224,075 zł).

 1. Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta, czyli w 2024 r. wynosi 448,15 zł (wyliczenie: 89,63 zł za 1 dt (q) żyta x 5 dt (q) = 448,15 zł).

Termin płatności podatku rolnego

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wpłaty dotyczące podatków należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku składania deklaracji na podatek od nieruchomości pierwszy raz oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Centrum Informacji Podatkowej (osoby fizyczne) w pok. 5 tel. 41 36-76-351 oraz pok. 38 oraz 43 (osoby prawne) tel. 41 36 76 338,  41 36 76 329, 41 36 76 043
Urzędu Miasta Kielce Rynek 1

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Pozostałe informacje
Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:
1. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce.
2. Zamknięcie Punktu Obsługi klienta ING Bank Śląski SA w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,
3. Brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski SA.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku rolnego,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest odpowiednio ustawa z dnia 15 listopada o podatku rolnym,

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 09:38
Data aktualizacji:
19-12-2023 10:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top