Ulgi indywidualne

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Ulgi indywidualne

1. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych należności o  charakterze publicznoprawnym

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, każdy podatnik, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, ma prawo do wystąpienia do organu podatkowego
z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Również w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, czy też w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego, stosownie do przepisów art. 64 ust 1 ustawy o finansach publicznych, właściwy organ na wniosek zobowiązanego może umorzyć, odroczyć i rozłożyć na raty niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym,  o których mowa w art. 60 tej ustawy.

O przesłance ważnego interesu podatnika/dłużnika można mówić w sytuacji znacznego obniżenia jego zdolności płatniczych, w stopniu uniemożliwiającym zapłatę zaległego zobowiązania, spowodowanego wyjątkowym zdarzeniem losowym niezależnym od Niego (np. powódź, pożar lub innym zdarzeniem uznanym za wyjątkowe).

Natomiast pod pojęciem interesu publicznego/ uzasadnionych względów społecznych należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu.

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mają charakter wyjątkowy i mogą je uzasadniać jedynie nadzwyczajne okoliczności, gdyż zasadą pozostać musi płacenie zobowiązań w sposób i w terminach przewidzianych przez prawo. Jedynie nadzwyczajne okoliczności mogą spowodować odstępstwo od tej zasady.

Wniosek w sprawie udzielenia ulgi wymaga przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na dokonanie oceny jego aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie dodatkowych informacji wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej w przypadku ubiegania się o ww. ulgę winny przedłożyć:

 1. Wniosek w sprawie:
 • umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych zaległości o charakterze publicznoprawnym
 • odroczenia terminu płatności podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , innych zaległości o charakterze publicznoprawnym
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych należności o charakterze publicznoprawnym
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej, innych zaległości o charakterze publicznoprawnym wraz z odsetkami za zwłokę
 • rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych zaległości o charakterze publicznoprawnym wraz z odsetkami za zwłokę.

    2. Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy:

     a) dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:

 • potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny,
 • informacje o otrzymanej pomocy publicznej na formularzach według ustalonych wzorów,
 • inne: na żądanie organu w trakcie prowadzonego postępowania,

     b) dotyczące pozostałych podmiotów:

 • potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny,
 • inne: na żądanie organu w trakcie prowadzonego postępowania.

Ważne dla przedsiębiorców

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać wymienione powyżej ulgi w spłacie zobowiązań, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis;

3) stanowią pomoc publiczną;

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną wraz z wnioskiem winien:

 • wskazać rodzaj oraz przeznaczenie pomocy, o którą się ubiega;
 • przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie  otrzymał w  roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości (pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie,
  albo oświadczenia o nieotrzymaniu tych pomocy w tym okresie - jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis,
 • przedstawić informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy innej niż pomoc de minimis  na odpowiednich formularzach:
 1. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., Dz. U., poz. 1543),
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., Dz. U. Nr 53, poz. 312),
 • przedstawić sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub stosownie do prowadzonej formy rozliczeniowej,
 • wskazać dowody, że przedsiębiorca spełnia warunki do uzyskania pmocy de minimis albo pomocy publicznej o takim przeznaczeniu jakie wskazał

 2. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym

Na podstawie Uchwały Nr XLII/796/2021 Rady  Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu (Gminie) Kielce lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej w przypadku ubiegania się
o ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym winny przedłożyć

 1. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w formie:
 • umorzenia w całości lub części należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 • odroczenia terminu spłaty całości lub części należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 • rozłożenia na raty zapłaty całości lub części należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

2. Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy:

     a) dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:

 • potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny,
 • informacje o otrzymanej pomocy publicznej na formularzach według ustalonych wzorów,
 • inne: na żądanie organu w trakcie prowadzonego postępowania,

     b) dotyczące pozostałych podmiotów:

 • potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny,
 • inne: na żądanie organu w trakcie prowadzonego postępowania.

Informacje o sposobie postępowania i dokumentach, jakie ubiegający się o ulgę lub zwolnienie powinien złożyć, zawarte są w Karcie Mieszkańca zamieszczonej pod artykułem.

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - pokój 238

  Urząd Miasta Kielce

  Rynek 1, 25-303 Kielce


2020 r.

Pomoc publiczna udzielona w  2020 roku z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.


2021 r. 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielono w 2021 r. pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umarzanych kwot i przyczyn umorzenia.


2022 r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielono w 2022 r. pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2022 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umarzanych kwot i przyczyn umorzenia.


2023 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielono w 2023 r. pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2023 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umarzanych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 09:48
Data aktualizacji:
28-05-2024 14:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top