Opłata targowa

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Podatnicy opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Przedmiot opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest od czynności dokonywania sprzedaży na targowiskach.

Za targowiska uważa się wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż, przy czym opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Zwolnienia

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.) zwalnia się z opłaty targowej:

  • osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,
  • rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniachw prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (DZ.U.poz. 2290)

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIV/251/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zwalnia się z opłaty targowej:

  • sprzedaż dokonywaną na terenach zamkniętych wokół hal przeznaczonych i używanych do organizowania imprez targowych, wystawienniczych i aukcyjnych,
  • sprzedaż dokonywaną w miejscach wyznaczonych w trakcie trwania zorganizowanych festynów, kiermaszów i jarmarków o charakterze promocyjnym Miasta Kielce.

Strefy opłaty targowej

I Strefa

-  Zorganizowany i ogrodzony obszar przy ul. Seminaryjskiej

-  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul.Wróblewskiego, targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej a Willą Magnat

-  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Tarnowską a terenem Zespołu Szkól Przemysłu Spożywczego w Kielcach, a targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej

-  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy pasem drogowym ul. Wróblewskiego a budynkiem Wilii Magnat

-  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Mielczarskiego

-  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Poleskiej

-  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Zbożowej

-  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Magazynowej

-  Zorganizowane i ogrodzone place wystawowo-sprzedażowe części i akcesoriów samochodowych, samochodów i

    pozostałych pojazdów

- Zorganizowany i ogrodzony obszar giełdy staroci przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

II Strefa

  W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce

II Strefa

  Pozostały obszar określony granicami administracyjnymi Miasta Kielce

 

Dzienne Stawki opłaty targowej

L.p. Przedmiot opłaty targowej Strefa I Strefa II Strefa III
1.

Sprzedaż:

a) w kioskach, pawilonach, budkach , itp., z wyłączeniem obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,

b) w straganach, namiotach oraz innych obiektach budowlanych o charakterze tymczasowym w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,

c) obnośna tj. z ręki, z ziemi, kosza, skrzyni, wiadra, wózka, stołu, stolika, itp.

– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni

0,50 1,00 16,00
2.

Sprzedaż z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, itp.

10,00 20,00 80,00
3.

Sprzedaż w ogródku gastronomicznym

– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni

0,25 0,50 1,00
4.

Sprzedaż samochodów i innych pojazdów oraz sprzedaż ich części i akcesoriów

– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni

0,50 1,00 16,00

 

Pobór opłaty targowej

Poboru opłaty targowej dokonują niżej wymienieni inkasenci:

L.p. Nazwa inkasenta Punkt poboru opłaty targowej Wynagrodzenie za inkaso (%)pobranej opłaty)
1 2 3 4
1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Seminaryjskiej 50
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Mielczarskiego 50
3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Wróblewskiego, targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej a Willą Magnat 50

4.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Tarnowską, terenem Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach a targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej 50

5.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydzielony obszar targowiska pomiędzy pasem drogowym ul. Wróblewskiego a budynkiem Willi Magnat 50

6.

Miejski Zarząd Dróg Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Poleskiej 50

7.

Miejski Zarząd Dróg Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Zbożowej 50

8.

Miejski Zarząd Dróg Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Magazynowej 50
9. Miejski Zarząd Dróg Zorganizowane i ogrodzone place wystawowo-sprzedażowe części samochodowych, samochodów i pozostałych pojazdów 50
10. Miejski Zarząd Dróg W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 75
11. Miejski Zarząd Dróg Na pozostałym obszarze określonym granicami administracyjnymi Miasta Kielce 50
12. Wojewódzki Dom Kultury Zorganizowany i ogrodzony obszar giełdy staroci przy WDK 40
13. Kieleckie Centrum Kultury Na obszarze swojej działalności 50
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Na obszarze swojej działalności 50
Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - p.o. Dyrektora Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 09:41
Data aktualizacji:
13-10-2022 13:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top