Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach/ stwierdzających stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Karta Usług nr 75 (informacja o sposobie załatwienia sprawy)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach/stwierdzającego stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych

Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie oraz w granicach żądania wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, od każdego egzemplarza, w wysokości:  17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Kielce.

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania ww. zaświadczeń, można uzyskać:

pod numerami telefonów:   41 36 76 441,  41 36 76 042  lub w pok. 41, 42 Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Anna Łukasiewicz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-11-2021
Data publikacji:
19-11-2021 15:06
Data aktualizacji:
11-08-2023 09:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top