Podatek leśny

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk DL-1 lub IL-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego  języka rozwiązania , licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie 

 Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek  od nieruchomości w 5 minut. 

 

Przygotuj i złóż Deklarację DL-1 lub Informację IL-1

 

 Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym
•    lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są:
•    właścicielami lasów,
•    posiadacze samoistni lasów,
•    użytkownicy wieczyści lasów,
•    posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. dzierżawcy),

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów – stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Dokumenty, które należy złożyć:
•    osoby fizyczne - informację o lasach, sporządzoną na formularzu IL-1 wraz z załącznikami ZIL-1 i ZIL-2,
•    osoby prawne -  deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2.
Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Termin złożenia informacji/deklaracji
•    osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
•    osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - w terminie do dnia 15 stycznia,  jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

 OSOBY FIZYCZNE

 OSOBY PRAWNE

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku leśnego, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy. 

Stawki podatku leśnego
• od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

  - w 2024 r. wynosi 72,0346 zł
  - w 2023 r. wynosi 71,10 zł
  - w 2022 r. wynosi 46,6972 zł
  - w 2021 r. wynosi 43,3048 zł
 
• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 % stawki określonej wyżej.

Termin płatności podatku leśnego
Osoby fizyczne oraz osoby prawne w czterech ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do:         15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Wpłaty dotyczące podatków należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
W przypadku składania deklaracji na podatek od nieruchomości pierwszy raz oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Centrum Informacji Podatkowej (osoby fizyczne) w pok. 5 tel. 41 36-76-351 oraz pok. 38 i 43 (osoby prawne) tel. 41 36 76 338,  4136 36 76 329, 41 36 76 043 Urzędu Miasta Rynek 1

Podstawy prawne
•    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Pozostałe informacje

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych bez prowizji we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej SA na terenie miasta Kielce.

2. Zamknięcie Punktu Obsługi klienta ING Bank Śląski SA w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,

3. Brak możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat gotówki w placówkach ING Bank Śląski SA.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku leśnego,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest odpowiednio ustawa z dnia 30 października o podatku leśnym,
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 13:27
Data aktualizacji:
19-12-2023 10:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top