Kontrola podatkowa

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa z zastosowaniem przepisów Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Cel kontroli podatkowej

Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, kontrola zgodności informacji zawartych w deklaracjach (informacjach) ze stanem faktycznym. 

Przedmiot kontroli podatkowej

 1. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym:
  - powierzchnia gruntów i sposób jej wykorzystania,
  - powierzchnia użytkowa budynków i sposób ich wykorzystania,
  - budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Dokumentacja podatkowa:
  - kompletność dokumentacji
  - poprawność sporządzenia dokumentacji,
  - terminowość złożenia dokumentacji.

Przy weryfikacji nieruchomości pod kątem prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym poddaje się analizie dane dostępne m.in.:

 • w bazie podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (OTAGO),
 • w ewidencji gruntów i budynków,
 • z innych ogólnodostępnych rejestrów (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, księgi wieczyste, Internetowy Serwer Danych Przestrzennych i inne),
 • na stronach internetowych,
 • z ogłoszeń prasowych i obserwacji w terenie.

Procedura kontroli podatkowej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 1. Organ podatkowy zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia planowanej kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze  wszczęcia kontroli.
 2. Wszczęcie kontroli przed upływem siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego.
 3. Podatnik po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ma prawo dokonać korekty deklaracji (informacji), co może skutkować odstąpieniem od przeprowadzenia kontroli podatkowej za okres objęty kontrolą.

Wszczęcie kontroli podatkowej

 1. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.
 2. Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.
 3. Kontrola podatkowa może być wszczęta bez zawiadomienia, po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Czynności kontrolne, zbieranie dowodów

 1. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

        - wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego oraz do dokonania ich oględzin,

        - żądania okazania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich kopii, wyciągów, notatek, wydruków i odpisów,

        - przesłuchiwania świadków oraz kontrolowanego,

        - zasięgania opinii biegłych,

        - zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą.

 1. Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić nieodpłatnie wykonanie kontrolującemu czynności kontrolnych takich jak filmowanie, fotografowanie, dokonywanie pomiarów, nagrań dźwiękowych oraz utrwalenie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli.
 2. Kontrolujący mają obowiązek:

        - udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem kontroli,

        - zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.

 1. Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.

Zakończenie kontroli
Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

Czynności po zakończeniu kontroli podatkowej

 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski  dowodowe. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć złożone zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.
 2. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego, przyjmuje się, że nie kwestionuje on ustaleń kontroli.
 3. Kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.
 4. Kontrolowanemu przysługuje prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (informacji) po zakończeniu kontroli podatkowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców
Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 15:31
Data aktualizacji:
13-10-2022 13:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top