Wydawanie zaświadczeń w zakresie danych zgromadzonych w aktach spraw podatkowych

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Karta Usług Nr 76 (informacja o sposobie załatwienia sprawy)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (załącznik nr 1)

Zaświadczenie o gospodarstwie rolnym (załącznik nr 2)

 Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie oraz w   granicach żądania wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, od każdego egzemplarza, w wysokości:

  • 21 zł - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.,
  • 17 zł - pozostałe zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski SA

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 nr BIC (SWIFT): INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A na terenie miasta Kielce.

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach m.in.:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz świadczeń socjalnych,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Z opłaty skarbowej zwolnione są wydawane zaświadczenia m.in.:

- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

- potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie wydania zaświadczenia, można uzyskać pod numerami telefonów:  41 36 76 351, 41 36 76 211

lub w  Centrum Informacji Podatkowej pok. 5 Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem wydawania zaświadczeń w zakresie danych zgromadzonych w aktach spraw podatkowych,

c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-10-2021
Data publikacji:
29-10-2021 15:34
Data aktualizacji:
13-10-2022 13:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top